• Magyar
  • English
  • Deutsch

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

  1. a vagyonszerzés, ha egyenes ági rokonok, házastársak egymás közötti vagyonátruházásából, esetleg házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származik;
  2. a lakóház építésére alkalmas teleknek, valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít;
  3. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett átalakulás, kedvezményezett részesedéscsere, vagy kedvezményezett eszközátruházás keretében történő vagyonszerzés;
  4. a birtok összevonási célú földcsere keretében létrejött megállapodáson alapuló termőföldtulajdon szerzése;
  5. a termőföldnek a földműves általi, ellenérték fejében történő megszerzése, feltéve, ha a birtokbaadástól, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó napjától számítva 5 évig a termőföld tulajdonjogát nem idegeníti el, a termőföldön vagyoni értékű jogot nem alapít, és a termőföldet egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként vagy családi gazdálkodóként mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja;
  6. gazdaságátadási támogatás igénybevétele érdekében a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóval megkötött szerződésben a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény valamint ingó tulajdonának, illetve vagyoni értékű jognak a megszerzése;
  7. az ingatlannak kapcsolt vállalkozások közötti átruházása, feltéve hogy az illetékkötelezettség keletkezése időpontjában a vagyonszerző főtevékenysége saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele;
  8. az ingatlannak a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező lízingszerződés keretében történő megszerzése, ha az ingatlan a lízingszerződés megkötéséig a lízingbevevő tulajdona volt, és a tulajdonjog a lízingszerződés megkötése érdekében került a lízingbeadónak átadásra.